ŠOK – Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove

Korčula,1. veljače 2012. Na temelju članka 30. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Upravno vijeće Ustanove "Športski objekti Korčula" raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove "Športski objekti Korčula". Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u "Slobodnoj Dalmaciji"

.

USTANOVA
“ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULA”
Upravno vijeće

Broj: UV-01/01-2012-2
Korčula, 20. siječnja 2012.

Na temelju članka 30. Statuta Ustanove “Športski objekti Korčula”, Upravno vijeće Ustanove “Športski objekti Korčula” raspisuje

J AVNI   NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Ustanove «Športski objekti Korčula»

1. Ravnatelj Ustanove imenuje se na vrijeme od četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana (izabrana) za ravnatelja.

2. Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Korčule na prijedlog Upravnog vijeća.

3. Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij društvene ili tehničke struke,
  • tri godine radnog iskustva,
  • poznavanje osnovnog programa i rada na PC-u,
  • aktivno znanje engleskog jezika,
  • športsko iskustvo ili iskustvo športskog djelatnika.

4. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • presliku diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
  • presliku radne knjižice (samo strane s osobnim podacima i podacima o radnom stažu),
  • potvrde poslodavaca ili preslike ugovora o radu ili prijamu u službu ili drugog akta poslodavca kojim je kandidat primljen u radni odnos, kojima se dokazuje određeno radno iskustvo,
  • potvrdu određene športske udruge, kluba, zajednice ili nekog drugog oblika športskog udruženja (športski savez, HOO i sl.) o športskom iskustvu ili iskustvu športskog djelatnika.

Preporuke poslodavaca se mogu priložiti prijavi na natječaj, ali se neće smatrati kao dokaz o radnom iskustvu.

Dokazi o radnom iskustvu stečenom u inozemstvu mora biti preveden od sudskog tumača.

Prijava obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, broj mobitela i adresu e-pošte, ukoliko se ima, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

5. O poznavanju osnovnog programa i rada na PC-u i aktivnog znanja engleskog jezika izvršiti će se prethodna provjera, a o mjestu i vremenu provjere, kandidati koji su dostavili uredne i pravovremene prijave, biti će posebno obaviješteni (telefonom, telegramom ili e-poštom), a za kandidata koji ne pristupi provjeri smatrat će se da je odustao od kandidature, tj. prijave.

6. Rok prijave je 15 dana od dana objave u “Slobodnoj Dalmaciji”.

7. Prijave s priloženim ispravama (dokazima) podnose se na adresu: Ustanova “Športski objekti Korčula”, Upravno vijeće, 20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1, s naznakom: “Prijava na natječaj za ravnatelja”.

8. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

9. Kandidati će biti obaviješteni o izboru odnosno neizboru u roku ne duljem od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.