Statut Grada Korčule

Na temelju članka 8. i članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/16-ispravak i 123/17) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 13. travnja 2018. godine donijelo

S T A T U T
GRADA KORČULE

  1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Statutom, sukladno zakonu, uređuju obilježja Grada Korčule, javna priznanja, samoupravni djelokrug, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Korčule, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga lokalne samouprave, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, osnove ustroja upravnih tijela Grada Korčule, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne,  odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Korčule.

(2) Riječi i pojmovi u ovom Statutu koje imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedene.

Članak 2.

(1) Grad Korčula je jedinica lokalne samouprave koja obuhvaća područja grada Korčule i naselja Žrnovo, Račišće, Pupnat i Čara.
(2) Granice Grada Korčule kao i područja naselja na području Grada Korčule mogu se mijenjati na način i po postupku sukladno zakonu i ovom Statutu.

Statut Grada Korčule možete preuzeti na linku.