Zaključak o davanju odobrenja Programu rada Savjeta mladih Grada Korčule za 2022. godinu

KLASA: 021-05/21-03/02
URBROJ: 2138/01-01-21-2
Korčula, 29. studenog 2021.

Na temelju članka 25. stavka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/16) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 29. studenog 2021. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju odobrenja Programu rada Savjeta mladih Grada Korčule za 2022. godinu

Tekst Zaključka u cijelosti možete pronaći na poveznici.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin