Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja

KLASA: 040-02/21-01/02
URBROJ: 2138/01-01-21-2
Korčula, 8. travnja 2021.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 15. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), a u svezi s člankom 11. Statuta Gradskog muzeja, te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 33. sjednici održanoj dana 8. travnja 2021. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Daje se (prethodna) suglasnost na Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
  2. Davanjem (prethodne) suglasnosti na Prijedlog pravilnika, ravnateljica Gradskog muzeja donijeti će Pravilnik sukladno Prijedlogu pravilnika za koje je Gradsko vijeće dalo (prethodnu) suglasnost, a nakon objave i stupanja na snagu Pravilnika, Gradski muzej obvezuje se dostaviti Gradu Korčuli jedan primjerak važećeg Pravilnika.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.