Zaključak o davanju suglasnosti na Geodetski elaborat

KLASA: 350-05/20-01/29
URBROJ: 2138/01-01-21-8
Korčula, 23. prosinca 2021.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 22. te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine, donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Geodetski elaborat

  1. Daje se suglasnost na Geodetski elaborat za potrebe provođenja promjena u katastru u svrhu evidentiranja stvarnog položaja već evidentiranih katastarskih čestica koji je izradila tvrtka Roza Projekt j.d.o.o. iz Splita, Harambašićeva 9 dana 30.07.2021. broj elaborata 1-6-07/20_2, za katastarsku česticu zgrade *289/1 i *303/1 k.o. Korčula.

Tekst Zaključka u cijelosti možete pročitati na poveznici.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin