Zaključak o davanju suglasnosti na Plan i program rada Gradskog muzeja za 2021. godinu

KLASA: 612-05/21-01/01
URBROJ: 2138/01-01-21-2
Korčula, 8. travnja 2021.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 33. sjednici održanoj dana 8. travnja 2021. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Daje se suglasnost na Program rada Gradskog muzeja za 2021. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.