Zaključak o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2020. godinu

KLASA: 612-01/20-01/06
URBROJ: 2138/01-01-20-2
Korčula, 18. svibnja 2020.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 49. stavkom 2. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 24. sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine donijelo

Z A K L J UČ A K

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.