Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice “Ivan Vidali” u 2012. godini

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Vidali“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2012. godine donijelo Z A …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Vidali“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2012. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2012. godini

  • Kompletan tekst Zaključka pogledajte ovdje (.pdf)