Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2014. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/1, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 51. stavkom 2. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 28. travnja …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/1, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 51. stavkom 2. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 28. travnja 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“

za 2014. godinu

1. Daje se suglasnost na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2014. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 620-01/14-01/03

URBROJ: 2138/01-01-14-2

Korčula, 28. travnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka možete preuzeti ovdje.