Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2024. godinu

KLASA: 007-04/24-01/12
URBROJ: 2117-9-03/1-24-2
Korčula, 6. ožujka 2024.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 51. stavkom 1. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2024. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o davanju suglasnosti na Program rada
Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2024. godinu

  1. Daje se suglasnost na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2024. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Zaključak možete preuzeti na poveznici.