Zaključak o davanju suglasnosti Ustanovi “Športski objekti Korčula” za potpisivanje cesije-faktoringa

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 14. studenog 2011. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o davanju suglasnosti Ustanovi „Športski objekti Korčula“
za potpisivanje cesije-faktoringa

1. Daje se suglasnost Ustanovi „Športski objekti Korčula“ za potpisivanje cesije-faktoringa kojom će se podmirit privremena situacija za radove izvedene u mjesecu studenom 2011. godine na izgradnji natkrivenog plivačkog bazena u Gradu Korčuli.

2. Potraživanja prema davatelju cesije-faktoringa će se podmiriti iz mjera privremenog financiranja Proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu, Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2012. godinu i Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu, a temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju izgradnje natkrivenog plivačkog bazena u Gradu Korčuli u razdoblju od 2008. do 2009. godine i Dodatka I. istom Sporazumu, sklopljenih između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Korčule dana 8. studenog 2007., odnosno 7. studenog 2008. godine.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 470-06/11-01/01
URBROJ: 2138/11-01-11-1
Korčula, 14. studenog 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović dr. med. dent.

Komentiraj