Zaključak o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule gosp. Nenadu Kosoviću

KLASA: 061-01/20-01/01 URBROJ: 2138/01-01-20-6 Korčula, 14. srpnja 2020. Na temelju članaka 10. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), članaka 6. i 11. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

KLASA: 061-01/20-01/01
URBROJ: 2138/01-01-20-6
Korčula, 14. srpnja 2020.

Na temelju članaka 10. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), članaka 6. i 11. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/18) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 25. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2020. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule gosp. Nenadu Kosoviću

  1. Osobna godišnja nagrada Grada Korčule dodjeljuje se gosp. Nenadu Kosoviću iz Korčule.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing