Zaključak o dodjeli priznanja Grada Korčule gosp. Matku Miličiću

KLASA: 061-01/23-01/00002
URBROJ: 2117-9-03/1-23-00001
Korčula, 7. lipnja 2023.

Na temelju članaka 11. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) i članka 8. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/18), gradonačelnica Grada Korčule dana 7. lipnja 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o dodjeli priznanja Grada Korčule gosp. Matku Miličiću

  1. Priznanje Grada Korčule dodjeljuje se gosp. MATKU MILIČIĆU, dr. med., za osobiti doprinos u humanitarnom radu na području Grada Korčule.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Zaključak je dostupan na poveznici.