Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za davanje poslovnog prostora u zakup

KLASA: 406-01/10-01/03
URBROJ: 2138/01-02-20-5
Korčula, 19. veljače 2020.

Na temelju članaka 78. stavka 1, točka 22, 141. stavka 2 i 168. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te točke I. Odluke o osnivanju Povjerenstva za davanje poslovnog prostora u zakup („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/10) gradonačelnik Grada Korčule dana 19. veljače 2020. godine donio je

Z A K L J U Č A K
o imenovanju članova Povjerenstva za davanje poslovnog prostora u zakup

1. U povjerenstvo za davanje poslovnog prostora u zakup imenuju se:

– ŽELJKA MARUNOVIĆ, predsjednica
– IVAN BLITVIĆ, zamjenik predsjednice, i
– ROBERTO KOLIĆ, član

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.