Zaključak o nekorištenju prava prvokupa dijela čest. zem. 734 z.u. 519, k.o. Korčula

KLASA: 944-03/19-01/02
URBROJ: 2138/01-02-19-2
Korčula, 22. svibnja 2019.

Na temelju članka 43. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18), članka 78. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), gradonačelnik Grada Korčule je donio

Z A K L J U Č A K
o nekorištenju prava prvokupa dijela čest. zem. 734 z.u. 519, k.o. Korčula

 1. Grad Korčula, sukladno Zakonu o otocima (NN 116/18), neće koristiti pravo prvokupa nekretnine u suvlasništvu Luize Marie Lodzinska i Marcin Lodzinski, koji su vlasnici svaki po 1/6 dijela čest. zem. 734 z.u. 519 k.o. Korčula, ukupne površine 70 m2, u naravi vrt na otoku Vrniku, po cijeni od 1000,00 EUR-a.2.
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

   GRADONAČELNIK
  Andrija Fabris, ing.

   

  DOSTAVITI:

  1. Luiza Maria Lodzinska, Poljska, Grodzka 35, 31-001, Kearkow,
  2. Marcin Lodzinski, Poljska, Tomasza 19/9, 31-022, Kearkow
  3. Ministarstvo državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10
  4. Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik Pred Dvorom 1
  5. Pismohrana