Zaključak o određivanju visine osnovice za isplatu jubilarne nagrade za službenike i namještenike Grada Korčule

KLASA: 121-04/24-01/01
URBROJ: 2117-9-03/1-24-1
Korčula, 18. travnja 2024.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 5. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), a u svezi s člankom 26. Pravilnika o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 10/13, 2/14 i 1/24), Gradonačelnica Grada Korčule dana 18. travnja 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o određivanju visine osnovice za isplatu jubilarne nagrade za službenike i namještenike Grada Korčule

  1. Visina osnovice za isplatu jubilarne nagrade za službenike i namještenike Grada Korčule određuje se u iznosu od 300,00 EUR neto.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl.ing.agr.

Zaključak možete preuzeti na poveznici.