Zaključak o oslobađanju plaćanja javne površine za mjesec svibanj 2020. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

Zaključak stupa na snagu danom donošenja

KLASA: 415-01/20-01/02
URBROJ: 2138/01-02-20-2
Korčula, 4. svibnja 2020.

Na temelju članaka 78. stavka 22. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18,)  temeljem Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) (Službeni glasnik Grada Korčule 6/20) gradonačelnik dana 4. svibnja 2020. godine donio je

Z A K L J U Č A K
o oslobađanju plaćanja javne površine za mjesec svibanj 2020. godine
zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

  1. Zakupnici javnih površina čija obveza plaćanja nastaje od 1. svibnja, prema postojećim ugovorima o zakupu, oslobađaju se plaćanja zakupa javne površine za mjesec svibanj 2020. godine.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

 GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Komentiraj