Zaključak o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi ostalih naknada utvrđenih gradskom odlukom

KLASA: 406-07/22-01/12
URBROJ: 2117-9-01-22-1
Korčula, 10. listopada 2022.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 109. stavka 9. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), članka 47. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 10. listopada 2022. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi ostalih naknada utvrđenih gradskom odlukom

Tekst Zaključka u cijelosti možete pročitati na poveznici.