Zaključak o prihvaćanju Izvješća o Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća o provedbi i rezultatima javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule

KLASA: 021-05/21-05/04
URBROJ: 2138/01-01-21-3
Korčula, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 28. rujna 2021. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvješće Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća o provedbi i rezultatima javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule, KLASA: 013-03/18-01/02, URBROJ: 2138/01-01-18-10, od 23. kolovoza 2021. godine.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Tekst Zaključka možete pročitati na poveznici.