Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Korčula za 2014. godini

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 47. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2015. godine donijelo …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 47. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2015. godine donijelo

Z A K L J UČ A K

o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Korčula za 2014. godini


1. Prihvaća se Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula za 2014. godini.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 612-01/15-01/06

URBROJ: 2138/01-01-15-2

Korčula, 2. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.