Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2020. godinu

KLASA: 601-01/21-01/02
URBROJ: 2138/01-01-21-2
Korčula, 8. travnja 2021.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 58. stavkom 1. točkom 21. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 33. sjednici održanoj dana 8. travnja 2021. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2020. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.