Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

KLASA: 022-06/20-01/30
URBROJ: 2138/01-01-20-2
Korčula, 14. listopada 2020.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 28. sjednici održanoj dana 14. listopada 2020. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.