Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja za 2014. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 34. Statuta Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja za 2014. godinu


1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2014. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.


KLASA: 612-05/15-01/01

URBROJ: 2138/01-01-15-2

Korčula, 21. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.

Komentiraj