Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest. zem. 1013/2 k.o. Korčula

KLASA: 940-02/13-01/05
URBROJ: 2117-9-01-22-5
Korčula, 10. listopada 2022.

Na temelju članka 35. stavka 2.  i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 47. stavka 1. točke 22. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18  i 3/21) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 10. listopada 2022. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule,
označene kao čest. zem. 1013/2 k.o. Korčula

I.

Na prodaju putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) izlaže se :
– k.č.br. 1013/2,  upisana u zk. ul. broj 1281 k.o. Korčula, procijenjene površine 146 m2.
Procijenjena vrijednost po ovlaštenom procjenitelju  na dan procjene iznosi 171.000,00 kn odnosno (22.702,35 EUR-a).

II.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Korčule da raspiše natječaj za prodaju nekretnine, s time da početna kupoprodajna cijena ne može biti manja od procijenjene vrijednosti iz članka 1. stavka 2. ovog Zaključka, te da sklopi kupoprodajni ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem.

           III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Tekst Zaključka možete pročitati na poveznici.