Zaključak o radnom vremenu prigodom manifestacija

KLASA: 335-02/19-01/02
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 26. lipnja 2019.

Na temelju članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 10. stavka 1. točke 4. i članka 16. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/16), gradonačelnik Grada Korčule dana 26. lipnja 2019. godine donio je

Z A K L J U Č A K

1.Povodom održavanja Maškaranog dočeka Pola nove godine, 30. lipnja 2019. godine, određuje se mogućnost ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ te OPG-ima na području Grada Korčule kasniji završetak radnog vremena i to najkasnije do 4.00 sata dana 1. srpnja 2019. godine.

2.Sukladno odredbi točke 1. ovog Zaključka, ugostitelji sa područja Grada Korčule nisu u obvezi u smislu čl. 15. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti podnositi posebne zahtjeve za odobrenje drukčijeg (kasnijeg završetka) radnog vremena prigodom navedene manifestacije.

3.U okviru dozvoljenog završetka radnog vremena iz točke 1. ovog Zaključka, ugostiteljski objekti mogu puštati glazbu putem elektroakustičkih i akustičnih uređaja na otvorenom, najduže do 4.00 sata, u okviru dopuštene razine buke utvrđene Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

4.Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

 

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.