Zaključak o smanjenju cijene zakupa javne površine za mjesece rujan i listopad 2020. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

Na temelju članaka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18,), članka 13. stavka 1. Odluke o zakupu javne površine („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/97, 3/97, 1/99, 5/08 i 8/20) i temeljem Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) (Službeni glasnik Grada Korčule 6/20) gradonačelnik dana 8. listopada 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o smanjenju cijene zakupa javne površine
za mjesece rujan i listopad 2020. godine
zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

  1. Zakupnici javnih površina sa kojima je Grad Korčula sklopio Ugovore o zakupu javne površine, a koji se odnose na štekate ugostiteljskih objekata, reklamne panoe, banke i stalke, plaćati će za mjesec rujan 2020. godine 50%, i za mjesec listopad 2020. godine 40% cijene zakupa javne površine utvrđene u sklopljenim Ugovorima.
  2. Rok dospijeća za zakup javne površine za mjesece rujan i listopad je 31. listopada 2020. godine.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.