Zaključak o smanjenju cijene zakupa poslovnih prostora za deficitarna zanimanja te produljenju roka dospijeća za mjesec srpanj 2020. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

KLASA: 415-01/20-01/02
URBROJ: 2138/01-02-20-6
Korčula, 12. kolovoza 2020.

Na temelju članaka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18,) i temeljem Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) (Službeni glasnik Grada Korčule 6/20) gradonačelnik dana 12. kolovoza 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o smanjenju cijene zakupa poslovnih prostora za deficitarna zanimanja
te produljenju roka
dospijeća za mjesec srpanj 2020. godine
zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

  1. Zakupnici poslovnih prostora sa kojima je Grad Korčula sklopio Ugovore o zakupu poslovnih prostora, a koji se odnose na deficitarna zanimanja, plaćati će ukupno 60% cijene zakupa poslovnih prostora utvrđene u sklopljenim Ugovorima, za mjesec kolovoz 2020. godine.
  2. Rok dospijeća za zakup poslovnih prostora za mjesec srpanj je 31. kolovoza 2020. godine.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

Izradila
Magdalena Borčić, mag. oec.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.