Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 958/3 k.o. Korčula

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09. 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 958/3 k.o. Korčula

1. Ukida se status javnog dobra na čest. zem. 958/3 z.u. I k.o. Korčula, površine 18 m2.

2. Na temelju ovog Zaključka i prijavnog lista Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Dubrovnik, Ispostava Korčula, KLASA: 932-06/14-02/41, URBROJ: 541-28-03/1-14-2, od 16. siječnja 2015. godine na čest. zem. 958/3, površine 18 m2, brisat će se svojstvo javnog dobra, uz upis prava vlasništva na toj nekretnini na Grad Korčula.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčula“.

KLASA: 944-01/15-02/01

URBROJ: 2138/01-01-15-2

Korčula,15. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.

Komentiraj