Zaključak o ustrojavanju prometne jedinice mladeži Grada Korčule za 2022. godinu

Prometna jedinica mladeži djelovati će na području Grada Korčule tijekom srpnja do 31. kolovoza 2022. godine.

KLASA: 211-05/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-1

Na temelju članka 5. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama „(Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 ,64/15 , 108/17, 70/19 i 42/20) i članka 78. i članka 142. Statuta Grada Korčule (”Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) gradonačelnica Grada Korčule dana 15. srpnja 2022. godine donijela je

 Z A K L J UČ A K
o ustrojavanju prometne jedinice mladeži Grada Korčule za 2022. godinu

 I.

Kao ispomoć u nadzoru te upravljanju cestovnim prometom tijekom ljetnih mjeseci te pružanju informacija turistima i sudionicima u prometu, Grad Korčula ustrojava prometnu jedinicu mladeži Grada Korčule (u nastavku teksta: Prometna jedinica mladeži za 2022. g.)

 II.

Prometna jedinica mladeži djelovati će tijekom srpnja do 31. kolovoza 2022. godine na području Grada Korčule.

 III.

Prijam u Prometnu jedinicu mladeži izvršiti će se na temelju oglasa koji će biti objavljen na oglasnim pločama u Grada Korčule i na web stranici Grada.

 IV.

Prometna jedinica mladeži Grada Korčule imati će dva (2) pripadnika, a biti će sastavljena od učenika srednjih škola koji su navršili 16 godina ili studenata.

 V.

Provjeru kandidata za prijam u prometnu jedinicu mladeži te obuku u svezi s prometnim propisima, provest će Policijska postaja Korčula.
Konačni prijam temeljem prethodne provjere kandidata izvršiti će gradonačelnica.

VI.

Naknada za rad za pripadnika Prometne jedinice mladeži odredit će se temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova i propisane (najniže) satnice za rad preko studentskog ili đačkog servisa.
Potrebna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Korčule za 2022. godinu.

VII.

Grad Korčula će sukladno dostavljenom ugovoru o povremenom radu od strane ustanova koje posreduju pri privremenom zapošljavanju učenika ili studenta isplatiti ugovorenu naknadu.

 VIII.

Odoru i opremu za pripadnika Prometne jedinice mladeži osigurati će Grad Korčula.

IX.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.