Zaključak o osnivanju Projektnog tima za realizaciju projekta “EU Projekt Korčula“

Na temelju članka 75. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14 ) donosi se

Z A K L J U Č A K
o osnivanju Projektnog tima za realizaciju projekta “EU Projekt Korčula“

  1. Osniva se Projektni tim za realizaciju projekta “EU Projekt Korčula“, kao radno tijelo gradonačelnika, u sastavu:

– Andrija Fabris, gradonačelnik, predsjednik Projektnog tima,
– Ivan Šale, zamjenik gradonačelnika,
– Marko Skokandić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Korčule,
– Ivan Ćenan, direktor KTD Hober d.o.o.,
– Jakov Belić, direktor NPKLM vodovod d.o.o.,
– direktor Hober odvodnje d.o.o.,
– dva predstavnika Hrvatskih voda d.o.o.

  1. Zadaća Projektnog tima je realizacija projekta “EU Projekt Korčula“ (izgradnja mreže fekalne odvodnje na području Grada Korčule).
  2. Administrativne poslove za Projektni tim obavljat će stručne službe Grada Korčule.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

        GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Zaključak preuzmite OVDJE.