Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti

V.d. pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Korčule raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti, višeg stručnog suradnika za obrazovanje i socijalnu skrb.

Dana 3. veljače 2016. raspisan je javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za obrazovanje i socijalnu skrb, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, gdje je rok za dostavu prijava određen od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Javni natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama“, br 12/15 od 5. veljače 2016.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11- u nastavku teksta: ZNS), v.d. pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Korčule raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti

višeg stručnog suradnika za obrazovanje i socijalnu skrb

(1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca).

1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–   magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,

–   najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–   položen državni stručni ispit,

–   poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u.

3. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće (tražene) stručne spreme i struke.

4.  Na javni natječaj mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože u roku godine dana od dana prijma u službu.

5. U službu na može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZNS-a.

6. Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

7. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru možete pronaći na web stranici Grada Korčule, www.korcula.hr ili na linku OVDJE.

:

Cijeli tekst NATJEČAJA možete vidjeti OVDJE.

Opis poslova radnog mjesta, podatke o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja te pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za provjeru možete pronaći OVDJE.