Javni poziv Grada Korčule za zakup javne površine za postavljanje štanda

Pisani zahtjevi sa prilozima podnose se na adresu Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1 ili osobno u pisarnicu Grada Korčule do 20. ožujka 2020. godine.

KLASA: 372-05/20-03/16
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 5. ožujka 2020.

JAVNI POZIV
Grada Korčule za zakup javne površine za postavljanje štanda

Pozivaju se pravne i fizičke osobe koje su zainteresirane za zakup javnih površina u vlasništvu Grada Korčule za postavljanje štanda, da podnesu pismeni zahtjev na obrascu zahtjeva za zakup javne površine za postavljanje štanda Gradu Korčuli uz koji su dužni priložiti sljedeće isprave:

  • presliku izvoda iz sudskog registra ili obrtnicu,
  • potvrdu Grada Korčule o nepostojanju duga,
  • potvrdu KTD Hobera o nepostojanju duga,
  • dimenzije štanda,
  • djelatnost koju će obavljati na štandu i vrstu robe koju će prodavati na štandu,
  • 20 kn upravne pristojbe

Pisani zahtjevi sa prilozima podnose se na adresu Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1 ili osobno u pisarnicu Grada Korčule do 20. ožujka 2020. godine.

Ovaj poziv bit će objavljen na web stranicama Grada Korčule i oglasnim pločama Grada Korčule, te će se emitirati putem Radija Korčule.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Poziv možete pročitati i ovdje.
Zahtjev za zakup javne površine za postavljanje štanda 2020. godine
Uputa o pravima ispitanika