Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o godišnjem rasporedu dežurstava za 2004. godinu

Na temelju članka 26. stavka 5. i 6. Zakona o trgovini («Narodne novine» broj 101/98, 75/99, 76/99, 61/01, 109/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) te članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je …

Na temelju članka 26. stavka 5. i 6. Zakona o trgovini («Narodne novine» broj 101/98, 75/99, 76/99, 61/01, 109/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) te članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na  84. sjednici održanoj 18. veljače 2004. godine donijelo

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o godišnjem rasporedu dežurstava za 2004. godinu

Članak 1.

U članku 2. Odluke o godišnjem rasporedu dežurstava za 2004. godinu («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/04) dodaje se novi podstavak koji glasi:

Račišće

1)      TO Moro, prodavaonica – svake nedjelje»

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točke 1) dodaje se novi podstavak (4) koji glasi:

«-pekara Krkeljaš (prodaja kruha) u Sv. Antunu (u kući  i u kiosku) – neizmjenično po redoslijedu državnih blagdana, s tim da redoslijed započinje s kioskom».

U stavku 1. točki 2) dodaje se novi podstavak (7) koji glasi:

«- pekara Krkeljaš , prodavaonica u Ulici HBZ (pokraj Liburne) – svaki državni blagdan».

U stavku 1. iza točke 4) dodaje se nova točka 5) koja glasi:

«5) u Račišću su:

– prodavaonica TO Moro – svaki državni blagdan.»

Dosadašnji stavak 2. mijenja se glasi:

«Dežurne prodavaonice iz stavka 1. ovog članka organiziraju dežurstva na način da se izmjenjuju po redoslijedu utvrđenom u stavku 1. ovog članka (za svako područje), ako za pojedine prodavaonice iz stavka 1. ovog članka nije drukčije određeno, počev od prvog idućeg državnog blagdana pa daljnjim redoslijedom državnih blagdana određenih posebnim zakonom».

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

«U dane blagdana: Nova godina (1. siječnja), Uskrs (11. travnja) i Božić (25. prosinca), dežurne prodavaonice iz stavka 1. ovog članka ne rade.»

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

«Tijekom turističke sezone rad prodavaonica iz članka 2. ove Odluke usklađuje se s posebnom odlukom Gradskog poglavarstva o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo za vrijeme turističke sezone 2004. godine, koje mogu (sve ) raditi u skladu s tom odlukom, osim na Dan državnosti (25. lipnja) i Dan neovisnosti (8. listopada), kada rade dežurne prodavaonice u smislu članka 4. ove Odluke.»

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule» i u jednim dnevnim novinama.

KLASA: 022-05/04-03/01                                                                         GRADONAČELNIK

URBROJ: 2138/01-2-04-2                                                                      Mirko Duhović, dipl. ing.

Korčula, 18. veljače 2004.