Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo za vrijeme turističke sezone 2004. godine

Na temelju članka 26.a Zakona o trgovini («Narodne novine», broj 101/98, 75/99, 76/99, 61/01, 109/01, 49/03 – pročišćeni tekst i 170/03) te članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na 81. sjednici održanoj 2. …

Na temelju članka 26.a Zakona o trgovini («Narodne novine», broj 101/98, 75/99, 76/99, 61/01, 109/01, 49/03 – pročišćeni tekst i 170/03) te članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na 81. sjednici održanoj 2. siječnja 2004. godine donijelo

O D L U K U

o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo za vrijeme turističke sezone 2004. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju radno vrijeme, vrste prodavaonica odnosno drugih oblika trgovine na malo i dani u tjednu kada prodavaonice odnosno drugi oblici trgovine na malo mogu, odnosno trebaju raditi tijekom turističke sezone 2004. godine, a nalaze se na području Grada Korčule.

Članak 2.

Turistička sezona u smislu ove Odluke smatra se vrijeme od 15. svibnja do 15. listopada.

Članak 3.

Prodavaonice neprehrambenom robom, osim benzinskih postaja, ljekarni, kioska i prodavaonica za prodaju novina, mogu tijekom turističke sezone raditi svakim danom u tjednu, neovisno od državnih blagdana i neradnih dana određenih posebnim zakonom, osim Dana državnosti (25. lipnja) i Dana neovisnosti (8. listopada), kada prodavaonice ne rade, te započeti s radom najranije u 6,00 a najkasnije u 8,00 sati i završiti s radom najranije u 19,00 a najkasnije u 24,00 sata, ako prodavaonica radi cjelodnevno (u dvije smjene).

Ukoliko prodavaonice iz stavka 1. ovog članka rade dvokratno, onda jutarnje radno vrijeme ne može trajati manje od četiri sata niti poslijepodnevno (večernje) manje od dva sata, uz obvezu poštivanja dozvoljenog početka, odnosno (krajnjeg) završetka radnog vremena iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko prodavaonice iz stavka 1. ovog članka rade jednokratno, onda jutarnje radno vrijeme ne može trajati manje od šest sati, na način da se ne može započeti s radom prije 6,00 a najkasnije u 8,00 sati ni završiti s radom prije 12,00 a najkasnije u 14,00 sati.

Kiosci i prodavaonice za prodaju novina mogu raditi bez ograničenja radnog vremena, od 0-24 sata, svakim danom neovisno od državnih blagdana i neradnih dana određenih posebnim zakonom, osim Dana državnosti i Dana neovisnosti, kada mogu raditi od 7,00 do 13,00 sati.

Članak 4.

Prodavaonice prehrambenom robom, osim ribarnica, mogu raditi tijekom turističke sezone svakim danom u tjednu, neovisno od državnih blagdana i neradnih dana određenih posebnim zakonom, osim Dana Državnosti (25. lipnja) i Dana neovisnosti (8. listopada), kada prodavaonice ne rade, te započeti s radom najranije u 6,00 a najkasnije u 8,00 sati i završiti s radom najranije u 21,00 a najkasnije u 24,00 sata, ako prodavaonica radi cjelodnevno (u dvije smjene).

Ukoliko prodavaonice iz stavka 1. ovog članka rade dvokratno, onda jutarnje radno vrijeme ne može trajati manje od četiri sata niti poslijepodnevno (večernje) manje od dva sata, uz obvezu poštivanja dozvoljenog početka, odnosno (krajnjeg) završetka radnog vremena iz stavka 1. ovog članka.

Prodavaonice prehrambenom robom, osim ribarnica, u naselju Korčula, naselju Kneže, naselju Račišće te dijelovima naselja Žrnovo i Čara koji se nalaze u priobalju, moraju raditi tijekom turističke sezone svakim danom u tjednu neovisno, od državnih blagdana i neradnih dana određenih posebnim zakonom, najmanje od 7,00 do 13,00 sati, osim Dana državnosti (25. lipnja) i Dana neovisnosti (8. listopada), kada prodavaonice ne rade.

Pojedine prodavaonice iz stavka 1. odnosno stavka 3. ovog članka koje ne mogu raditi u navedene državne blagdane iz stavka 1. ovog članka, mogu raditi i u te dane ako dobiju rješenje o dozvoli rada nedjeljom i u dane državnih blagdana i neradnih dana određenih posebnim zakonom i u skladu s odlukom Gradskog poglavarstva o godišnjem rasporedu dežurstava, donesenim sukladno Zakonu o trgovini.

Članak 5.

Tržnice na malo i prodavaonice svježom i smrznutom ribom, odnosno plodovima mora (ribarnice) obvezne su raditi tijekom turističke sezone svakog dana u tjednu, neovisno od državnih blagdana i neradnih dana utvrđene posebnim zakonom, te započeti s radom najranije u 6,00 sati, ali ne kasnije od 7,00 sati, i završiti s radom najranije u 11,00 sati, ali ne kasnije od 22,00 sata.

Ribarnice mogu raditi i dvokratno, s time da jutarnje radno vrijeme mora trajati najmanje četiri sata, a poslijepodnevno (večernje) najmanje dva sata, uz obvezu poštivanja dozvoljenog početka rada, odnosno (krajnjeg) završetka radnog vremena iz stavka 1. ovog članka.

Izuzetak od rada na dane državnih blagdana i neradnih dana iz stavka 1. je Dan državnosti (25. lipnja) i Dan neovisnosti (8. listopada) kada se ne radi.

Članak 6.

Benzinske postaje obvezne su tijekom turističke sezone raditi svakim danom, neovisno od državnih blagdana i neradnih dana određenih posebnim zakonom, te započeti s radom najranije u 6,00, ali ne kasnije od 7,00 sati, i završiti s radom najranije u 19,00, ali ne kasnije od 22,00 sata (cjelodnevni rad).

Članak 7.

Ljekarne su obvezne raditi tijekom turističke sezone svakim danom u tjednu, i to radnim danom (uključujući i subotu), najmanje od 7,00 do 20,00 sati, a nedjeljom najmanje dva sata kroz jutro.

Ukoliko je radno vrijeme dvokratno, dnevno radno vrijeme mora ukupno iznositi najmanje sedam sati, izuzev nedjeljom.

U dane državnih blagdana i neradnih dana određenih posebnim zakonom, ljekarne su dužne raditi u onom radnom vremenu određenom sukladno stavku 1. ovog članka, ovisno o danu u kojem pada blagdan.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule» godine i u jednim dnevnim novinama.

KLASA: 022-05/04-03/02                                                                GRADONAČELNIK

URBROJ: 2138/01-2-04-1                                                              Mirko Duhović, dipl.ing.

Korčula, 2. siječnja 2004.