Ponovljena javna rasprava u postupku II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Javno izlaganje održat će se u utorak, 24. svibnja 2016. godine u Velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepna Radića 1, s početkom u 13.00 sati.
Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», br. 153/13), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09, 55/12, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 4/12), Odluke o izmjeni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 4/15) i Zaključka o utvrđivanju Ponovnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule za javnu raspravu i objavi Javne rasprave, KLASA: 350-02/12-01/02, URBROJ: 2138/01-02-16-194, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

u postupku

II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule


1. Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 8 dana, od 24. svibnja do 1. lipnja 2016. godine.

2. Javno izlaganje održat će se u utorak, 24. svibnja 2016. godine u Velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepna Radića 1, s početkom u 13.00 sati.

3. Javni uvid u Ponovni prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, svakog radnog dana od 8.30 -10.30 sati tijekom trajanja Ponovne javne rasprave.

4. II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule izrađuje se temeljem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule, Odluke o izmjeni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule, te će se u Ponovnoj Javnoj raspravi razmatrati isključivo očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji su u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u Javnoj raspravi održanoj od 8. prosinca 2015. do 23. prosinca 2015. godine.

5. Sukladno članku 2. stavku (4) Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule, te člancima 78. i 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u objedinjenom postupku stavljaju se izvan snage Generalni urbanistički plan Korčula (»Službeni glasnik općine Korčula« br. 1/89, »Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 1/96, »Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije«, br. 4/03), Provedbeni urbanistički plan Korčula (»Službeni glasnik općine Korčula«, br. 1/89 i 5/91, »Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 1/96 i 7/03 i »Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije«, br. 4/03) te Provedbeni urbanistički plan Medvinjak (»Službeni glasnik općine Korčula«, br. 5/87 i »Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 1/99).

6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Ponovni prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule mogu se podnositi:

– upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule,

– upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

– dostavom u pisarnicu Grada Korčule,

– dostavom putem pošte na adresu Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.

7. Krajnji rok do kojeg se mogu dostavljati očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Ponovni prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule je 1. lipnja 2016. godine. Ukoliko su očitovanja, mišljenja, prijedlozi ili primjedbe predani na poštu najkasnije do 1. lipnja 2016. godine smatra se da su predani u roku. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koja budu dostavljena nakon 1. lipnja 2016. godine (osim onih predanih na poštu) ili budu napisana nečitko, bez naziva, imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati.