Poziv za 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 7. srpnja (srijeda) 2010. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09), sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 7. srpnja (srijeda) 2010. godine,
s po
četkom u 18.00 sati ,
u Gradskoj vije
ćnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu
  (Opći dio; Posebni dio; Obrazloženja; Prilozi)
 3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Korčule za 2009.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2010.godinu
 5. Prijedlog Zaključka o izmjeni namjene kreditnog zaduženja
 6. Izbor članova Savjeta mladih Grada Korčule
  (Kandidacijska lista; Rješenje o izboru članova Savjeta mladih)
 7. Objava (dopunskog) Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Korčule
 8. Javna priznanja Grada Korčule

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. stom., v.r