Pravilnik o ostvarivanju prava na određene oblike pomoći iz Socijalnog programa Grada Korčule

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 73/97., 27/01., 59/01 i 82/01) i članka 22. stavka 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 5A/95), a u svezi s odredbama Glave V. Socijalnog programa Grada Korčule za 2002. …

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 73/97., 27/01., 59/01 i 82/01) i članka 22. stavka 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 5A/95), a u svezi s odredbama Glave V. Socijalnog programa Grada Korčule za 2002. godinu, Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na 25. sjednici održanoj 23. travnja 2002. godine donijelo

P R A V I L N I K

o ostvarivanju prava na određene oblike pomoći iz Socijalnog programa Grada Korčule

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju mjerila, postupak dodjele te visina, odnosno oblici ostvarivanja prava na pojedine oblika pomoći koji se osiguravaju u Socijalnom programu Grada Korčule, i to:

– podmirenje troškova stanovanja

– besplatni smještaj u Dječji vrtić Korčula

– jednokratna novčana pomoć

– uvećana pomoć za uzdržavanje

– poklon bon socijalno ugroženim učenicima

– “Uskrsnica” i “Božićnica”.

II. PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 2.

Troškovi stanovanja u smislu ovog Pravilnika odnose se na najamninu za stanove koji nisu u vlasništvu Grada Korčule, električnu energiju, vodu, odvodnju otpadnih voda, odvoz i zbrinjavanje smeća, plin i grijanje.

Najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Korčule mogu se odlukom Gradskog poglavarstva osloboditi u cijelosti ili djelomično plaćanja najamnine za određeno vremensko razdoblje, ako je najmoprimac korisnik pomoći za uzdržavanje, što se dokazuje odgovarajućim rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Oslobađanje plaćanja komunalne naknade po osnovu socijalnog statusa uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 4/00 i 6/01).

Članak 3.

Korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja su samci ili obitelji, koji imaju prebivalište na području Grada Korčule, i ako im mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje utvrđenih prema članku 16. stavku 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi ( u nastavku teksta: Zakon).

Prihodi samca ili obitelji u smislu prethodnog stavka smatraju se prihodi navedeni u članku 20. Zakona.

Članak 4.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi.

Članak 5.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji koje ne koriste stan koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji.

Mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih potreba samca ili obitelji su:

1. za samca – garsonjera ili jednosobni stan, do 25 m˛ površine

2. za dvočlanu obitelj – jednosobni ili jednoipolsobni stan, do 35 m˛ površine

3. za tročlanu obitelj – jednoipolsobni ili dvosobni stan, do 45 m˛ površine

4. za četveročlanu obitelj – dvosobni ili trosobni stan, do 55 m˛ površine.

Ako obitelj ima više od četiri člana, za svakog daljnjeg člana obitelji dodaje se još 5 m˛ stambene površine.

Članak 6.

Pomoć za podmirivanje troškova stanovanja nema samac ni obitelj, ako samac ili član obitelji ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za podmirivanje osnovnih stambenih potreba ili kuću za odmor.

Članak 7.

Pomoć za podmirivanje troškova stanovanja odobrava se mjesečno, ako u pojedinom slučaju u ovom članku nije drukčije određeno, kako slijedi:

1. za podmirenje troškova najamnine stana, 50% od visine najamnine

2. za podmirenje troškova vode:

– samac, u iznosu od 20,00 kn

– dvočlana obitelj, u iznosu od 40,00 kn

– tročlana obitelj, u iznosu od 60,00 kn

– četvoročlana obitelj, u iznosu od 80,00 kn

– za svakog daljnjeg člana obitelji, iznos se povećava za 10,00 kn.

3. za podmirenje troškova odvoza i deponija smeća i odvodnje otpadnih voda, u punom iznosu (računa)

4. za podmirenje troškova električne energije:

– samac, u iznosu od 40,00 kn

– dvočlana obitelj, u iznosu od 70,00 kn

– tročlana obitelj, u iznosu od 100,00 kn

– za svakog daljnjeg člana obitelji, iznos se povećava za 20,00 kn.

5. za podmirenje troškova grijanja, od 1. studenog do 28. veljače, 50,00 kn, neovisno o energentu koji se rabi za grijanje.

6. za podmirenje troškova plina (plinska boca) za potrebe kuhanja priznaje se svaka tri mjeseca 70,00 kn (za kupnju jedne plinske boce).

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da se u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, ukoliko je mjesečni račun manji od iznosa pomoći.  Ako je račun veći od iznosa pomoći, onda se iznosi odobravaju u novcu izravno korisniku.

Novčani iznosi pomoći za podmirenje troškova najamnine i kupnje plinske boce odobravaju se u novcu izravno korisniku.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odnosno odobreni iznos Grad Korčula isplaćuje izravno korisniku na račun ili plaća račune isporučiteljima usluge (električna energija, voda, odvoz smeća, odvodnja otpadnih voda), po rješenju Centra za socijalnu skrb.

Članak 8.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja pokreće se u povodu pismenog zahtjeva stranke ili po službenoj dužnosti.

Zahtjev se podnosi Centru za socijalnu skrb Korčula, osim u slučaju kad se radi o oslobađanju plaćanja komunalne naknade odnosno najamnine za stanove u vlasništvu Grada Korčule.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti  odgovarajuće isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava, odnosno izvijestiti o promjeni veličine stana, ili broja članova obitelji u stanu, ili najamnine.

Članak 9.

Korisnik je dužan Centru za socijalnu skrb, odnosno Gradu Korčuli prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje ili visinu prava na pomoć za podmirenje troškova  stanovanja u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Ako dođe do promjene iz stavka 1. ovog članka, Centar za socijalnu skrb, odnosno nadležno tijelo Grada Korčule će donijeti novo rješenje, odnosno rješenje kojim prestaje pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika ako dođe do promjene koja utječe na gubitak prava.

Članak 10.

Pomoć za podmirenje troškova ostvaruje se od dana podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanje postupka po službenoj dužnosti.

III. BESPLATNI SMJEŠTAJ U DJEČJI VRTIĆ KORČULA

Članak 11.

Pravo na besplatni smještaj predškolske djece u pojedine programe Dječjeg vrtića Korčula (u nastavku teksta: Vrtić) mogu ostvariti djeca koja imaju prebivalište na području Grada Korčule, kao i njihovi roditelji odnosno skrbnici, ako obitelj ostvaruje prosječni mjesečni (ukupni) prihod:

1. dvočlana obitelj – do 1.500,00 kn

2. tročlana obitelj – do 2.000,00 kn

3. četveročlana obitelj – do 2.500,00 kn

4. obitelj sa više od četiri člana – cenzus prihoda za svakog daljnjeg člana povećava se za 500,00 kn.

Prihodi obitelji u smislu prethodnog stavka smatraju se prihodi navedeni u članku 20. Zakona.

Članak 12.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Vrtiću.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava, podnositelj je dužan predočiti uvjerenje o prihodima svih članova kućanstva ostvarenih u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva te dati ostale podatke bitne za ostvarivanje prava.

Pravo na besplatni smještaj ostvaruje se na temelju rješenja Vrtića, počev od 1-og idućeg mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je doneseno rješenje.

Članak 13.

Na zahtjev Vrtića, roditelji odnosno skrbnici dužni su tijekom godine predočiti isprave i druge dokaze o kojima ovisi korištenje prava a radi provjere osnovanosti daljnjeg korištenja (revizija) prava na besplatni smještaj djeteta, u protivnom im se ukida narečeno pravo.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su prijaviti svaku promjenu koja uvjetuje gubitak prava na besplatni smještaj djeteta u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Roditelji odnosno skrbnici koji pravodobno ne prijave nastalu promjenu iz prethodnog stavka dužni su platiti naknandu predviđenu za pojedini program koje dijete koristi.

Vrtić je dužan najmanje jednom godišnje izvršiti reviziju statusa dotadašnjih korisnika prava na besplatni smještaj.

Članak 14.

Grad Korčula zadržava pravo revizije svih izdatih rješenja o besplatnom smještaju predškolske djece u Vrtić.

IV. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

Članak 15.

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se samcu ili obitelji koji imaju prebivalište na području Grada Korčule, koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. rođenja djeteta, bolesti, smrti člana obitelji, dugotrajnog liječenja, nabavke skupih lijekova, elementarne nepogode ili drugih nevolja), prema ocjeni Centra za socijalnu skrb, nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Članak 16.

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se u sljedećim iznosima:

1. samcu – do 1.000,00 kn godišnje

2. dvočlanoj obitelji – do 1.500,00 kn godišnje

3. tročlanoj obitelji – do 2.000,00 kn godišnje

4. četveročlanoj obitelji – do 2.500,00 kn godišnje

5. za svakog daljnjeg člana obitelji – do 500,00 kn godišnje.

Iznimno, jednokratna novčana pomoć može se dodijeliti i u iznosu koji ukupno prelazi iznose iz prethodnog stavka za pojedine kategorije korisnika, po preporuci Centra za socijalnu skrb.

Novčane pomoći iz stavka 1. ovog članka mogu se korisniku dodijeliti jednokratno (cijeli iznos)  ili u višekratnim obrocima, po preporuci Centra za socijalnu skrb.

Članak 17.

Pravo na dodjelu jednokratne pomoći ostvaruje se preko Gradskog poglavarstva, podnošenjem zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane pomoći.

U žurnim slučajevima jednokratnu pomoć do iznosa od 1.000,00 kn može odobriti gradonačelnik.

V. PRAVO NA UVEĆANU POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE

Članak 18.

Pravo na uvećanu pomoć za uzdržavanje ostvaruje osoba koja ima prebivalište na području Grada Korčule, i to nesposobni samci i maloljetne osobe koje su ovo pravo ostvarile (rješenjem) preko Centra za socijalnu skrb.

Članak 19.

Grad Korčula preko svog Socijalnog programa i ovog Pravilnika osigurava pomoć za uzdržavanje u većem iznosu nego što osigurava Republika Hrvatska, i to:

1. za svakog nesposobnog samca – po 150,00 kn mjesečno

2. za svaku maloljetnu osobu odnosno osobu do redovnog završetka srednje škole – po 150,00 kn mjesečno.

Članak 20.

Centar za socijalnu skrb odlučuje po službenoj dužnosti o priznavanju prava iz članka 18. ovog Pravilnika i jedan primjerak rješenja dostavlja Gradskoj upravi radi isplate.

VI. POKLON BON SOCIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA

Članak 21.

Pravo na dodjelu poklon bona ostvaruju socijalno ugroženi učenici osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Korčule, i to:

1. korisnici pomoći za uzdržavanje temeljem Zakona preko Centra za socijalnu skrb

2. učenici koji žive u izrazito nepovoljnim materijalnim prilikama u kojima su nazočne: teška bolest, invalidnost, starost, malodobnost, a primanja kućanstva ne prelaze imovinski cenzus koji se primjenjuje za ostvarivanje prava na besplatni smještaj u Vrtić (članak 11. Pravilnika).

Članak 22.

Poklon bon je namijenjen za nabavku školske opreme i  školskog pribora.

Članak 23.

Visina poklon bona određuje se u iznosu od 600,00 kn po učeniku godišnje, na početku školske godine

Temeljem poklon bona, korisnik kupuje školsku opremu i školski pribor, a troškove plaća Grad Korčula, u ukupnoj vrijednosti poklon bona.

Članak 24.

Pravo na dodjelu poklon bona socijalno groženim učenicima ostvaruje se preko Gradske uprave uz prethodno pribavljen popis socijalno ugroženih učenika od Centra za socijalnu skrb.

VII. “USKRSNICA” i “BOŽIĆNICA”

Članak 25.

Pravo na dodjelu “Uskrsnice” i “Božićnice” ostvaruju osobe koje imaju prebivalište na području Grada Korčule, i to:

1. korisnici pomoći za uzdržavanje temeljem Zakona preko Centra za socijalnu skrb

2. korisnici mirovine za zaštitnim dodatkom koji su samci i nemaju nikakvih drugih prihoda po bilo kojoj osnovi niti imaju obveznike uzdržavanja, te korisnici mirovine za zaštitinim dodatkom koji zajedno s ostalim članovima kućanstva ne ostvaruju prihode po bilo kojoj osnovi, čiji bi ukupni prihodi u posljednja tri mjeseca prije odlučivanja o dodjeli, prelazila:

– dvočlano kućansto – 1.500,00 kn

– tročlano kućanstvo – 2.000,00 kn

– četveročlano kućantsvo – 2.500,00 kn

– kućanstva sa više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog daljnjeg člana povećava se za

500,00 kn

3. korisnici  novčane naknade do zaposlenja koja se ostvaruje preko Centra za socijalnu skrb

4. osobe u stalnom smještaju u udomiteljskoj obitelji.

Članak 26.

Visina “Uskrnice” odnosno “Božićnice” određuje se:

1. za odraslu osobu – po 150,00 kn

2. za maloljetnu osobu odnosno osobu do redovnog završetka srednje škole – po 250,00 kn.

Članak 27.

Pravo na dodjelu “Uskrsnice” i “Božićnice“ ostvaruje se preko Gradske prave, o čemu će se donijeti skupno rješenje.

“Uskrsnice” odnosno “Božićnice” dijelit će se osobama iz članka 25. ovog Pravilnika samo na temelju popisa osoba dostavljenog od Centra za socijalnu skrb i Udruge umirovljenika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Gradsko poglavarstvo će, ako se ukaže potreba, radi provedbe ovog Pravilnika donijeti naputke Gradskoj upravi odnosno Vrtiću.

Člana 29.

Oblici pomoći utvrđeni Socijalnim programom, odnosno ovim Pravilnikom, kao provedbenim propisom, ostvarivat će se u okviru mogućnosti proračuna Grada Korčule i osiguranih sredstava za ovu namjenu u proračunu Grada Korčule (poz. – Socijalni program).

Članak 30.

Ukoliko se novim Socijalnim programima za naredne godine, odnosno izmjenama i dopunama ovog Pravilnika utvrde oblici pomoći u većem opsegu nego je to do tada bilo, ili su uvedeni novi oblici pomoći, korisnik određenih oblika pomoći (socijalna prava) iz Socijalnog programa ostvaruje prava na pojedine oblike pomoći u većem ospegu, odnosno počinje ih ostvarivati od 1. siječnja tekuće godine.

Ukoliko su se određeni oblici pomoći novim Socijalnim programom umanjili ili ukinuli, a korisnik određenog oblika pomoći iz Socijalnog programa za prethodnu godinu je koristio određene oblike pomoći u tekućoj godini, nema obvezu vraćanja primljenih iznosa pomoći, odnosno ukoliko isti nije još primio pomoć a odobrena mu je, ostvaruje pravo na istu.

Članak 31.

Prava na određene oblike pomoći utvrđene Socijalnim programom za 2001. godinu i provedbenim odlukama donesenim na temelju tog Socijalnog programa nastavit će ostvarivati će dosadašnji korisnici, tj. svi koji po tim propisima ostvaruju pravo na određeni oblik pomoći, od 1. siječnja 2002. godine pa do početka primjene ovog Pravilnika.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Grada Korčule” a prava utvrđena ovim Pravilnikom primjenjivat će se od 1. siječnja 2002. godine.

Klasa: 022-05/02-03/30                                                                       GRADONAČELNIK

Urbroj: 2139/01-2-02-1                                                         Mirko Duhović, dipl.ing.

Korčula, 23. travnja 2002.