Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule u 2012. godini

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule …

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09),  Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10.  sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011.  godine donijelo

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule u 2012. godini