Razvojna agencija Grada Korčule

Grad Korčula, kao osnivač i jedini član, osnivao je lokalnu razvojnu agenciju, društvo s ograničenom odgovornošću, u 100% vlasništvu Grada Korčule, za promicanje lokalnog razvoja, a u cilju unapređenja, provođenja i koordiniranja razvojnih aktivnosti na području Grada Korčule, te poslovne usluge. Za prvu direktoricu Agencije imenovana je Ivana Fazinić, dipl. ing.el. iz Korčule

Razvojna agencija Grada Korčule KORA d.o.o. registrirana je dana 15 . svibnja 2013. godine  od strane Trgovačkog suda u Splitu, stalne službe u Dubrovniku. Jedini osnivač i člana društva je Grad Korčula. Agencija je osnovana za promicanje lokalnog razvoja, a u cilju unapređenja, provođenja i koordiniranja razvojnih aktivnosti i poslovnih usluga na području Grada Korčule.

Osnovni ciljevi osnivanja i osnovne aktivnosti Agencije:

  • gospodarska promidžba Grada Korčule i priprema projekata za privlačenje sredstava domaćih i EU fondova
  • priprema projekata Javno-privatnog partnerstva za Grad Korčulu
  • prikupljanja i analize poduzetničkih ideja
  • koordiniranje i organiziranje izrade strateških razvojnih dokumenata grada (razvojna strategija, master plan razvoja turizma, prometna studija, plan urbanog opremanja i uređenja i sl).
  • koordiniranje pri upravljanju poduzetničkim zonama i inkubatorima
  • privlačenje i pomoć ulagačima i partnerima zainteresiranim za projekte na području Grada
  • suradnja sa drugim razvojnim agencijama, te organiziranje predavanja, seminara i radionica

Osnivanje Agencije planirano je Proračunom Grada Korčule za 2013. godinu.

Temeljni kapital Agencije iznosi 20.000,00 kuna, a u cijelosti ga osigurava Grad Korčula.

Gradonačelnik Grada Korčule je svojim rješenjem od 17. travnja 2013. godine imenovao prvi Nadzorni odbor Korčulanske razvojne agencije KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge. Članovi nadzornog odbora su: Sandra Antunović, dipl. oec., Ivan Botica, dipl. oec. i   Ivana Fabris, dipl. iur.

Za prvu direktoricu Agencije imenovana je Ivana Fazinić, dipl. ing. el., na šest mjeseci.

Agencija će započeti s radom polovinom lipnja ove godine.