Socijalni program Grada Korčule za 2006. godinu

Na temelju članka 19 Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) te članka 26. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

Na temelju članka 19

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) te članka 26. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/03), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na nastavku 23. sjednice održanom dana 2. lipnja 2006. godine donijelo

SOCIJALNI PROGRAM

GRADA KORČULE ZA 2006. GODINU

I. OBLICI POMOĆI I PROCJENA BROJ KORISNIKA (OBITELJI) ZA 2006. GODINU

Red.

Br.

OBLIK POMOĆI

PLANIRANIBROJ KORISNIKA

PLANIRANI

BROJ

OBITELJI

PLANIRANI MJESEČNI IZNOS (kn)

PLANIRANI GODIŠNJI IZNOS (kn)

1.

POTPUNO I/ILI DJELOMIČNO OSLABAĐANJE (prema Odluci o mjerilima sudjelovanja roditelja korisnika usluga u cijeni programa u Dječjem vrtiću Korčula a za Dječji vrtić Anđela Čuvara po odluci Gradskog poglavarstva za 2006.)

12.916,00

155.000,00

2.

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

20

1.833,33

22.000,00

3.

“USKRSNICA” I

“BOŽIĆNICA”

20

15.000,00

4.

POMOĆ ZA

PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA (NAJAM, VODA, STRUJA, ODVOZ SMEĆA, ODVODNJA

OTPADNIH VODA, PLIN, GRIJANJE, KOMUNALNA NAKNADA)

12

1.250,00

15.000,00

5.

UVEĆANA POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE

(GRADSKI CENZUS)

12

1.500,00

18.000,00

6.

POKLON BON SOCIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA

10

5.000,00

UKUPNO:

mjesečni prosječni. iznos:

19.166,70

230.000,00

II. OBRAZLOŽENJE  OBLIKA POMOĆI SOCIJALNOG PROGRAMA

1. Potpuno i /ili djelomično oslobađanje plaćanja naknade u Dječji vrtić Korčula i

Dječji  vrtić Anđela Čuvara

Procjena je da će se za podmirenje troškova smještaja u Dječji vrtić Korčula i Dječji Vrtić Anđela Čuvara u 2006. godini utrošiti  155.000,00    kn za   55 djece.

Prema članku 6. i 7. točki 1., 2., 3. i 4.  Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja korisnika usluga u cijeni pojedinih programa u Dječjem vrtiću Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/99),i  Dječjem Vrtiću Anđela Čuvara u 2006. godini planira se djelomično oslobađanje plaćanja za djecu u oba Vrtića, u iznosu od 155.000.00 kn

U 2005. godini ovim oblikom pomoći bilo je obuhvaćeno 60 djece, te je Dječjim vrtićima refundirano 159.949,00 kn.

Prema zaključku Gradskog poglavarstva Grada Korčule koje je donijelo na 99. sjednici održanoj 15. srpnja 2004. godine, nova ekonomska cijena boravka u Dječjem vrtiću Korčula za pojedine programe koja se primjenjuje od 1. rujna 2004. godine .

1. Utvrđuje se mjesečna ekonomska cijena po djetetu za pojedine programe Dječjeg vrtića Korčula, i to:

a) desetosatni –  cjelodnevni – jaslički                            1.602,00 kn

b) desetosatni – cjelodnevni – vrtićki program               1.602,00 kn

c) šestosatni s jednim obrokom                                          814,00 kn

d) petiposatni bez obroka                                                   660,00 kn

(područni vrtići)

2. Ekonomska cijena iz točke 1. Ovog Zaključka primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine, i od tada se povećava sudjelovanje roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića Korčula koji plaćaju pojedine programe u sljedećim ( mjesečnim) iznosima:

a) desetosatni – cjelodnevni – jaslički program                  495,00 kn

b) desetosatni – cjelodnevni – vrtićki program                   495,00 kn

c) šestosatni s jednim obrokom                                           250,00 kn

d) petiposatni bez obroka                                                    220,00 kn

(područni vrtići).

2. Jednokratna novčana pomoć

Ovaj oblik pomoći odnosi se na samce ili obitelji koji, zbog trenutačnih okolnosti (npr. rođenje djeteta, bolesti, smrti člana obitelji, dugotrajnog liječenja, elementarnih nepogoda, nabavke skupih lijekova ili drugih nevolja), nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti životne potrebe.

Mjerila za stjecanje prava na jednokratnu pomoć, postupak dodjele te visinu novčane pomoći propisat će, odnosno propisalo je posebnim aktom Gradsko poglavarstvo.

U 2005. godini ovim oblikom pomoći bilo je obuhvaćeno 19 obitelji te je utrošeno ukupno 25.769,80 kn.

U 2006. godini planira se ovim oblikom pomoći obuhvatiti 20 obitelji  sa prosječnim mjesečnim iznosom od 1.833,00 kn, što godišnje iznosi 22.000,00 kn.

3. “Uskrsnica” i “Božićnica”

Ovaj oblik pomoći uvodi se u Socijalni program izvan obveza utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi. Mjerila, postupak dodjele te visinu, odnosno oblik pomoći propisalo je posebnim aktom Gradsko poglavarstvo.

U 2005. godini ovim oblikom pomoći bilo je obuhvaćeno ukupno 21 obitelj,  te je utrošeno ukupno 14.100 kn.

U 2006. godini planira se ovim oblicima pomoći obuhvatiti ukupno 20 obitelji, što godišnje iznosi 15.000 kn.

4. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najam, voda, struja, odvoz smeća, odvodnja otpadnih voda, komunalna naknada, grijanje, plin)

Troškovi stanovanja u smislu ovog Socijalnog programa odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, struju, plin, grijanje, vodu i odvodnju otpadnih voda.

Oslobađanje plaćanja komunalne naknade (po osnovi socijalnog statusa) uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 4/00, 6/01 i 5/03-pročišćeni tekst).

Najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Korčule mogu se u cijelosti ili djelomično osloboditi plaćanja najamnine ako je najmoprimac korisnik pomoći za uzdržavanje, što se dokazuje odgovarajućim rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Gradsko poglavarstvo je posebnim aktom propisalo mjerila, postupak dodjele te visinu, odnosno oblik pomoći za podmirenje troškova stanovanja, s obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja.

U 2005. godini ovim oblikom pomoći bilo je obuhvaćeno 9 obitelji te je na troškove stanovanja utrošeno je ukupno 14.747 kn.

U 2006. godini planira se ovim oblikom pomoći obuhvatiti 10 obitelji, te osigurati sredstva koja godišnje iznose 15.000 kn.

5. Uvećana pomoć za uzdržavanje /Gradski cenzus/

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ovim se Socijalnim programom osigurava pomoć za uzdržavanje u većem opsegu nego je to Zakonom propisano. Mjerila, postupak dodjele te visinu novčane pomoći propisat će se, odnosno propisalo se posebnim aktom Gradskog poglavarstva.

U 2005. godini ovim oblikom pomoći bilo je obuhvaćeno 12 korisnika, za što je utrošeno 17.815 kn.

U 2006. godini planira se ovim oblikom pomoći obuhvatiti 12 korisnika, za što je iz Socijalnog programa potrebno izdvojiti mjesečno 1.500 kn, a za cijelu 2006. godinu18.000 kn.

6. Poklon bon socijalno ugroženim učenicima

Poklon bon je namijenjen  za nabavku školske opreme i  pribora a ovaj oblik pomoći uvodi se u Socijalni program izvan Zakonskih obveza.  Mjerila, postupak dodjele te visina, odnosno oblika pomoći propisat će se, odnosno propisalo se posebnim aktom Gradskog poglavarstva.

U 2006. godini planira se ovim oblikom pomoći obuhvatiti 8 korisnika (učenika), za što je  potrebno u Socijalnom programu  osigurati ukupno 5.000 kn, odnosno 600 kn po učeniku.

U 2005. godini ovim oblikom pomoći bilo je obuhvaćeno 13 učenika, te je utrošeno 7.800 kn.

7.  Troškovi za provođenje Socijalnog programa

Sukladno mogućnostima koje daje Zakon o socijalnoj skrbi (članak 137. stavak 2. odnosno članak 138.) sklopit će se  s Centrom za socijalnu skrb Korčula ugovor o povjeravanju određenih poslova iz ovog Socijalnog programa, za što će u 2006. godini biti  potrebno izdvojiti ukupno   3000,00  kn (prosječno mjesečno  250,00 kn).

U 2005. godini Centru za socijalnu skrb po osnovu sklopljenog ugovora o povjeravanju određenih poslova isplaćeno je za 2005. godinu 1.610,15 kn..

Sredstva koja se Dječjem vrtiću Korčula, odnosno Dječjem vrtiću Anđela Čuvara po osnovi ovog Socijalnog programa, odnosno posebnog akta Gradskog poglavarstva te Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni pojedinih programa u Dječjem vrtiću Korčula budu refundirala Vrtiću po osnovi potpunog i /ili djelomičnog oslobađanja plaćanja sudjelovanja roditelja u cijeni pojedinih programa Vrtića, isplaćivat će se Vrtićima na teret sredstava Socijalnog programa (pozicija 130 Proračuna Grada Korčule).

III. IZVRŠITELJI SOCIJALNOG PROGRAMA

1. Nadležna tijela Grada Korčule

Sukladno ovom Socijalnom  programu i posebnom aktu Gradskog poglavarstva, ovlaštena tijela Grada Korčule  provodit će postupke priznavanja i dodjele sljedećih oblika pomoći, i to:

1) “Uskrnica”, “Božićnica” – nadležno tijelo Gradske uprave

2) poklon bon učenicima – nadležno tijelo Gradske uprave

3)  jednokratne novčane pomoći – Gradsko poglavarstvo (uz prethodno mišljenje i preporuku CZSS Korčula), odnosno gradonačelnik.

O oslobađanju plaćanja komunalne naknade rješavat će tijelo Gradske uprave nadležno za obračun i naplatu komunalne naknade u skladu sa Odlukom o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj  5/03-pročišćeni tekst), Odlukom o utvrđivanju cenzusa za građanstvo (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 2/01) te Naputkom br. I Gradskog poglavarstva od 24. travnja 2001. godine, KLASA: 022-05/02-03/21.

O oslobađanju plaćanja najamnine, u cijelosti ili djelomično, za najmoprimce stanova u vlasništvu Grada Korčule odlučuje Gradsko poglavarstvo.

2. Centar za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb Korčula provodit će postupak priznavanja i dodjele sljedećih oblika pomoći:

1)  uvećana pomoć za uzdržavanje

2)  pomoć za podmirenje troškova stanovanja, osim komunalne naknade i najamnine za stanove u vlasništvu Grada Korčule

3)  za jednokratne novčane pomoći Centar će davati mišljenja i preporuke.

3. Dječji vrtić Korčula i Dječji vrtić Anđela Čuvara

Zahtjeve za ostvarenje prava roditelja na besplatni smještaj predškolske djece, odnosno djelomično oslobađanje plaćanja cijene pojedinog programa u Dječjem vrtiću Korčula i Dječjem vrtiću Anđela Čuvara (članak 6. i 7. Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni pojedinih programa u Dječjem vrtiću Korčula koji se odlukom Gradskog poglavarstva primjenjuju i na Dječji vrtić Anđela Čuvara), rješavat će Vrtići, u skladu s navedenom Odlukom, posebnim aktom Gradskog poglavarstva kojim će se podrobnije propisati obveza iz članka 7. točke 5. navedene Odluke te Zaključkom Gradskog poglavarstva od 15. srpnja 2004. godine, KLASA: 022-05/04-03/57.

IV. PROVEDBENI PROPISI

Za provedbu ovog Socijalnog programa, Gradsko poglavarstvo je na svojoj 25. sjednici, održanoj 23. travnja 2002. godine, donijelo posebni akt – Pravilnik o ostvarivanju prava na određene oblike pomoći iz Socijalnog programa Grada Korčule (mjerila, postupak, visina odnosno oblik pomoći) o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, na besplatni smještaj u Dječji vrtići Korčula, na dodjelu “Uskrsnice” i “Božićnice”, na dodjelu jednokratne novčane pomoći, na uvećanu pomoć za uzdržavanje i na dodjelu poklon bona socijalno ugroženim učenicima.

V. PRIMJENA SOCIJALNOG PROGRAMA I POSEBNOG AKTA GRADSKOG  POGLAVARSTVA DONESENOG NA TEMELJU OVOG SOCIJALNOG PROGRAMA

Oblici pomoći utvrđeni ovim Socijalnim programom, odnosno posebnim aktom Gradskog poglavarstva ostvaruju se od 1. siječnja 2006. godine te se ostvaruju i poslije 31. prosinca 2006. godine, sve do donošenja novog Socijalnog programa za narednu godinu, s tim da se opseg prava priznaje po Socijalnom programu prethodne godine, odnosno važenju posebnog akta Gradskog poglavarstva donesenog radi provedbe Socijalnog programa.

Ukoliko se Socijalnim programom za narednu kalendarsku godinu, odnosno posebnim aktom Gradskog poglavarstva  utvrde oblici pomoći u većem opsegu nego su u danom trenutku rješavanja bila, ili su uvedeni novi oblici pomoći, korisnik određenih oblika pomoći (socijalna prava) iz Socijalnog programa ostvaruje prava na pojedine oblike pomoći u većem opsegu, odnosno počinje ih ostvarivati od 1. siječnja tekuće godine.

Ukoliko su se određeni oblici pomoći (novim) Socijalnim programom umanjili ili ukinuli, a korisnik određenog oblika pomoći iz Socijalnog programa za prethodnu godinu je i koristio određene oblike pomoći u smislu stavka 1. Glave VI. ovog Socijalnog programa, nema obvezu vraćanja primljenih pomoći, odnosno ukoliko isti nije još primio pomoć a odobrena mu je, ostvaruje pravo na istu.

KLASA: 022-05/06-03/106

URBROJ: 2138/01-2-06-1

Korčula, 2. lipnja 2006.

GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl.ing.