Socijalni program za 2002. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA SOCIJALNI PROGRAM ZA 2002. GODINU TRAVANJ 2002. Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) te članka 21. …

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD KORČULA

SOCIJALNI PROGRAM
ZA 2002. GODINU

TRAVANJ 2002.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) te članka 21. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 5A/95), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na 25. sjednici održanoj 23. travnja 2002. godine donijelo

SOCIJALNI PROGRAM

GRADA KORČULE ZA 2002. GODINU

I. OBLICI POMOĆI I PROCJENA BROJ KORISNIKA (OBITELJI)

ZA 2002. GODINU

Red.

Br.

OBLIK POMOĆI

PLANIRANIBROJ KORISNIKA

PLANIRANI

BROJ

OBITELJI

PLANIRANI MJESEČNI IZNOS (kn)

PLANIRANI GODIŠNJI IZNOS (kn)

1.

BESPLATNI SMJEŠTAJ

U DJEČJI VRTIĆ KORČULA (te izdvajanje prema Odluci o mjerilima sudjelovanja roditelja korisnika usluga u cijeni programa u Dječjem vrtiću Korčula)

6

(26)

1.510,00

3.090,00

15.100,00

37.079,00

2.

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

30

1.700,00

20.400,00

3.

“USKRSNICA” I

“BOŽIĆNICA”

22

14.000,00

4.

POMOĆ ZA

PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA (NAJAM, VODA, STRUJA, ODVOZ SMEĆA, ODVODNJA

OTPADNIH VODA, PLIN, GRIJANJE, KOMUNALNA NAKNADA)

20

2.917,00

35.000,00

5.

UVEĆANA POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE

(GRADSKI CENZUS)

18

(24)

2.700,00

32.400,00

6.

POKLON BON SOCIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA

10

6.000,00

UKUPNO:

mjesečni prosj. iznos:

13.340,00

160.000,00

II. PREGLED ODNOSA OBLIKA POMOĆI IZ SOCIJALNOG PROGRAMA

ZA 2002. U ODNOSU NA 2001.GODINU

Red.

br.

OBLIK POMOĆI

OSTVARENO U

2001. GODINI (kn)

PLAN U 2002.

GODINI (kn)

1.

BESPLATNI SMJEŠTAJ U

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

(te izdvajanje prema Odluci o mjerilima

sudjeroditelja korisnika usluga u cijeni programa u Dječjem vrtiću Korčula)

17.900,00

36.474,00

15.100,00

37.079,00

2.

JEDNOKRATNE NOVČANE

POMOĆI

18.053,00

20.400,00

3.

“USKRSNICA” I “BOŽIĆNICA”

12.900,00

14.000,00

4.

POMOĆ ZA PODMIRENJE

TROŠKOVA STANOVANJA

(NAJAM, VODA, STRUJA,

ODVOZ SMEĆA, ODVODNJA

OTPADNIH VODA,GRIJANJE, PLIN, KOMUNALNA NAKNADA)

38.350,00

35.000,00

5.

UVEĆANA POMOĆ ZA

UZDRŽAVANJE

(GRADSKI CENZUS)

29.100,00

32.400,00

6.

POKLON BON SOCIJALNO

SOCIJALNO UGROŽENIM

UČENICIMA

5.400,00

6.000,00

UKUPNO:

121.703,00

160.000,00

III. OBRAZLOŽENJE OBLIKA POMOĆI SOCIJALNOG PROGRAMA

1. Besplatni smještaj u Dječji vrtić Korčula

Procjena je da će se za podmirenje troškova besplatnog smještaj u Dječji vrtić Korčula u 2002. godini utrošiti 15.100 kn. U 2001. godini ovim oblikom pomoći je obuhvaćeno 6 djece, te je Dječjem vrtiću Korčula refundirano ukupno 17.900 kn.

Prema članku 6. i 7. točki 1., 2., 3. i 4. Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja korisnika usluga u cijeni pojedinih programa u Dječjem vrtiću Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/99) planira se djelomično oslobođanje plaćanja za 26 djece, što godišnje iznosi 37.079 kn

U 2001. godini ovim oblikom pomoći bilo je obuhvaćeno 22 djece, te je Dječjem vrtiću refundirano 36.474 kn po svim osnovama (djelomično ili potpuno oslobađanje plaćanja mjesečne cijene pojedinog programa).

Prema članku 7. točki 5. Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja korisnika u cijeni pojedinih programa u Dječjem vrtiću Korčula, Gradsko poglavarstvo će posebnim aktom utvrditi mjerila i postupak ostvarivanja prava na besplatni smještaj u Djeći Vrtić Korčula.

2. Jednokratna novčana pomoć

Ovaj oblik pomoći odnosi se na samce ili obitelji koji, zbog trenutačnih okolnosti (npr. rođenje djeteta, bolesti, smrti člana obitelji, dugotrajnog liječenja, elementarnih nepogoda, nabavke skupih lijekova ili drugih nevolja), nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti životne potrebe.

Mjerila za stecanje prava na jednokratnu pomoć, postupak dodjele te visinu novčane pomoći propisat će se posebnim aktom Gradskog poglavarstva.

U 2002. godini planira se ovim oblikom pomoći obuhvatiti 30 obitelji sa sa prosječnim mjesečnim iznosom od 1.700 kn, što godišnje iznosi 20.400 kn.

U 2001. godini ovim oblikom pomoći bilo je obuhvaćeno 11 obitelji te je utrošeno ukupno 18.053 kn.

3. “Uskrsnica” i “Božićnica”

Ovaj oblik pomoći uvodi se u Socijalni program izvan obveza utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi. Mjerila, postupak dodjele te visinu, odnosno oblik pomoći propisat će se posebnim aktom Gradskog poglavarstva.

U 2002. godini planira se ovim oblicima pomoći obuhvatiti ukupno 22 obitelji, što godišnje iznosi 14.000 kn.

U 2001. godini ovim oblikom pomoći bilo je obuhvaćeno ukupno 53 korisnika, te je utrošeno ukupno 12.900 kn.

4. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najam, voda, struja, odvoz smeća, odvodnja otpadnih voda, komunalna naknada, grijanje, plin)

Troškovi stanovanja u smislu ovog Socijalnog programa odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, struju, plin, grijanje, vodu i odvodnju otpadnih voda.

Oslobađanje plaćanja komunalne naknade (po osnovi socijalnog statusa) uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 4/00 i 6/01.

Najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Korčule mogu se u cijelosti ili djelomično osloboditi plaćanja najamnine ako je najmoprimac korisnik pomoći za uzdržavanje, što se dokazuje odgovarajućim rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Gradsko poglavarstvo će posebnim aktom podrobnije propisati mjerila, postupak dodjele te visinu, odnosno oblik pomoći za podmirenje troškova stanovanja, s obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja.

U 2001. godini za troškove stanovanja utrošeno je ukupno 39.860 kn i to za 2 oblika pomoći:

1) subvencija računa javnih komunalnih poduzeća obuhvaćena je sa 26 obitelji i utrošeno je 29.660 kn, te

2) subvencija troškova ogrijeva obuhvaćena je sa 17 obitelji i utrošeno je 10.200 kn.

5. Uvećana pomoć za uzdržavanje /Gradski cenzus/

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ovim se Socijalnim programom osigurava pomoć za uzdržavanje u većem opsegu nego je to Zakonom propisano. Mjerila, postupak dodjele te visinu novčane pomoći propisat će se posebnim aktom Gradskog poglavarstva.

U 2002. godini planira se ovim oblikom pomoći obuhvatiti 18 korisnika, za što je iz Socijalnog programa potrebno izvojiti mjesečno 2.700 kn, a za cijelu 2002. godinu 32.400kn.

U 2001. godini ovim oblikom pomoći bilo je obuhvaćeno 19 korisnika, za što je utrošeno 29.100 kn.

6. Poklon bon socijalno ugroženim učenicima

Poklon bon je namijenjen za nabavku školske opreme i pribora a ovaj oblik pomoći uvodi se u Socijalni program izvan Zakonskih obveza. Mjerila, postupak dodjele te visina, odnosno oblika pomoći propisat će se posebnim aktom Gradskog poglavarstva.

U 2002. godini planira se ovim oblikom pomoći obuhvatiti 10 korisnika (učenika), za što je potrebno u Socijalnom programu osigurati ukupno 6.000 kn., odnosno 600 kn po učeniku.

U 2001. godini ovim oblikom pomoći bilo je obuhvaćeno 9 učenika, te je utrošeno 5.400 kn.

7. Troškovi za provođenje Socijalnog programa

Sukladno mogućnostima koje daje Zakon o socijalnoj skrbi (članak 137. stavak 2. odnosno članak 138.) sklopit će se s Centrom za socijalnu skrb Korčula ugovor o povjeravanju određenih poslova iz ovog Socijalnog programa, za što će u 2002. godini biti  potrebno izdvojiti ukupno 3.700,22 kn (prosječno mjesečno 308,35 kn).

U 2001. godini je Centru za socijalnu skrb po osnovu sklopljenog ugovora o povjeravanju određenih poslova isplaćeno 5.103,90 kn.

Sredstva koja se Dječjem vrtiću Korčula po osnovi ovog Socijalnog programa, odnosno posebnog akta Gradskog poglavarstva te Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni pojedinih programa u Dječjem vrtiću Korčula budu refundirala Vrtiću po osnovi potpunog ili djelomičnog oslobađanja plaćanja sudjelovanja roditelja u cijeni pojedinih programa Vrtića, isplaćivat će se Vrtiću na teret sredstava Socijalnog programa (poz. 87 Proračuna Grada Korčule).

IV. IZVRŠITELJI SOCIJALNOG PROGRAMA

1. Nadležna tijela Grada Korčule

Sukladno ovom Socijalnom programu i posebnom aktu Gradskog poglavarstva, ovlaštena tijela Grada Korčule provodit će postupke priznavanja i dodjele sljedećih oblika pomoći, i to:

1) “Uskrnica”, “Božićnica” – nadležno tijelo Gradske uprave

2) poklon bon učenicima – nadležno tijelo Gradske uprave

3)  jednokratne novčane pomoći – Gradsko poglavarstvo (uz prethodno mišljenje i preporuku

Centra za socijalnu skrb), odnosno gradonačelnik.

O oslobađanju plaćanja komunalne naknade rješavat će tijelo Gradske uprave nadležno za obračun i naplatu komunalne naknade u skladu sa Odlukom o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 4/00 i 6/01), Odlukom o utvrđivanju cenzusa za građanstvo (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 2/01) te Naputkom br. I Gradskog poglavarstva od 24. travnja 2001. godine, kl: 022-05/02-03/21.

O oslobađanju plaćanja najamnine, u cijelosti ili djelomično, za najmoprimce stanova u vlasništvu Grada Korčule odlučuje Gradsko poglavarstvo.

2. Centar za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb Korčula provodit će postupak priznavanja i dodjele sljedećih oblika pomoći:

1) uvećana pomoć za uzdržavanje

2) pomoć za podmirenje troškova stanovanja, osim komunalne naknade i najamnine za stanove u vlasništvu Grada Korčule.

Za jednokratne novčane pomoći Centar će davati mišljenja i preporuke.

3. Dječji vrtić Korčula

Zahtjeve za ostvarenje prava roditelja na besplatni smještaj predškolske djece, odnosno djelomično oslobađanje plaćanja cijene pojedinog programa u Dječjem vrtiću Korčula (članak 6. i 7. Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni pojedinih programa u Dječjem vrtiću Korčula), rješavat će Dječi vrtić Korčula, u skladu s narečenom Odlukom, posebnim aktom Gradskog poglavarstva kojim će se podrobnije propisati obveza iz članka 7. točke 5. narečene Odluke te Naputkom Gradskog poglavarstva od 13. travnja 2000. godine, kl: 022-05/00-01/43.

V. PROVEDBENI PROPISI

Za provedbu ovog Socijalnog programa Gradsko poglavarstvo će donijeti posebni akt (mjerila, postupak, visina odnosno oblik pomoći) o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, na besplatni smještaj u Dječji vrtići Korčula, na dodjelu “Uskrsnice” i “Božičnice”, na dodjelu jednokratne novčane pomoći, na uvećanu pomoć za uzdržavanje i na dodjelu poklon bona socijalno ugroženim učenicima.

VI. PRIMJENA SOCIJALNOG PROGRAMA I POSEBNOG AKTA GRADSKOG POGLAVARSTVA DONESENOG NA TEMELJU OVOG SOCIJALNOG PROGRAMA

Oblici pomoći utvrđeni ovim Socijalnim programom, odnosno posebnim aktom Gradskog poglavarstva ostvaruju se od 1. siječnja 2002. godine te se ostvaruju i poslije 31. prosinca 2002. godine, sve do donošenja novog Socijalnog programa za narednu godinu, s tim da se opseg prava priznaje po Socijalnom programu prethodne godine, odnosno važenju posebnog akta Gradskog poglavarstva donesenog na temelju ovog Socijalnog programa.

Ukoliko se novim Socijalnim programom, odnosno posebnim aktom Gradskog poglavarstva utvrde oblici pomoći u većem opsegu nego su u datom trenutku rješavanja bila, ili su uvedeni novi oblici pomoći, korisnik određenih oblika pomoći (socijalna prava) iz Socijalnog programa ostvaruje prava na pojedine oblike pomoći u većem opsegu, odnosno počinje ih ostvarivati od 1. siječnja tekuće godine.

Ukoliko su se određeni oblici pomoći novim Socijalnim programom umanjili ili ukinuli, a korisnik određenog oblika pomoći iz Socijalnog programa za prethodnu godinu je i koristio određene oblike pomoći u smislu stavka 1. Glave VI. ovog Socijanog programa, nema obvezu vraćanja primljenih pomoći, odnosno ukoliko isti nije još primio pomoć a odobrena mu je, ostvaruje pravo na istu.

GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl.ing.

Klasa: 022-05/02-03/29

Urbroj: 2138/01-2-02-1

Korčula, 23. travnja 2002.