Zaključak o davanju suglasnosti na Plan rada Dječjeg vrtića Korčula za radnu 2011./2012. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 14. studenog 2011. godine donijelo Z A K L J U Č A K o davanju suglasnosti na Plan rada …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 14. studenog 2011. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Plan rada Dječjeg vrtića Korčula za radnu 2011./2012. godinu

  1. Daje se suglasnost na Plan rada Dječjeg vrtića Korčula za radnu 2011./2012. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 601/01/11-01/11
URBROJ: 2138/01-01-11-3
Korčula, 14. studenog 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.