Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Korčula, 13. lipnja 2012. Na svojoj jučerašnjoj 13. sjednici Gradsko vijeće Grada Korčule donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Korčule".

Unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Korčule (PPUG) trenutno su na snazi, u svojim dijelovima koji nisu suprotni važećim propisima i prostornim planovima šireg područja, GUP (generalni urbanistički plan) Korčula te PUP-ovi (provedbeni urbanistički planovi) Korčula, Medvinjak i Luka, kao dokumenti prostornog uređenja temeljem kojih se trenutno izdaju akti za građenje u obuhvatu GUP-a Korčula.

Navedeni dokumenti prostornog uređenja predstavljaju planove starije generacije, nastali u potpuno drukčijem društveno-političkom i pravnom okviru, te njihova provedba, izuzev PUP-a Luka, stvara značajne poteškoće i prijepore.

Nadalje, za GUP-ove je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji određen opći krajnji rok primjene do 2017. godine.

Ovim postupkom stavit će se izvan snage GUP Korčula, PUP Korčula i PUP Medvinjak, dok će PUP Luka ostati na snazi.

Međutim, značajan dio rješenja planova koji se stavljaju izvan snage nužno je zadržati – osobito njima razgraničene površine i koridore javne namjene (primjerice površine društvene namjene, javne zelene površine, mrežu prometnica), a što sve predstavlja dugotrajnu i vrijednu rezervu u prostoru te je preduvjet razvoja i funkcioniranja Grada.

U ovom postupku izvršit će se ciljane izmjene i dopune PPU Grada Korčule u opsegu kako slijedi:

  • Prijenos odgovarajućih rješenja GUP-a Korčula te PUP-ova Korčula i Medvinjak u PPU Grada Korčule na način sukladan važećim propisima. Navedeno se za obuhvat GUP-a Korčula odnosi na preuzimanje razgraničenja namjene površina, osobito površina za javne i/ili društvene sadržaje, te na planiranje javnih cesta (državne, županijske i lokalne ceste) i, do potrebne razine, nerazvrstanih prometnica.
  • Planiranje javnih cesta unutar građevinskih područja za ostatak obuhvata Plana.
  • Dopuna mreže prometnica izvan građevinskih područja.
  • Izmjene i dopune u svrhu obveznog usklađenja s PPDNŽ.
  • Izmjene i dopune u svrhu usklađenja s regulativom izmijenjenom od donošenja prethodne novelacije Plana.
  • Izmjene i dopune temeljem opravdanih zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim propisima a sukladno planiranom ograničenom opsegu postupka.
  • Dopuna tekstualnog dijela Plana sukladno usvojenim izmjenama

Gore navedene izmjene i dopune jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti u ovom postupku te se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati.

Slijedom navedenog, usporedno s njihovim stavljanjem izvan snage, ključna rješenja GUP-a i PUP-ova će se na odgovarajući način prenijeti u PPUG (plan šireg područja) te će se tako, uz kontinuiranu zaštitu javnog interesa, stvoriti preduvjeti za izradu potrebnih provedbenih dokumenata prostornog uređenja.