Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća zaposlenicima ustanova kojima je osnivač Grad Korčula

KLASA: 040-02/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 25. siječnja 2021.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 13. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 25. siječnja  2021. godine donio je

O D L U K U
o utvrđivanju osnovice za obračun plaća zaposlenicima ustanova
kojima je osnivač Grad Korčula

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje se osnovica za obračun plaća zaposlenicima ustanova kojima je osnivač Grad Korčula, i to za sljedeće ustanove:

  • Gradski muzej
  • Centar za kulturu Korčula
  • Gradska knjižnica „Ivan Vidali“
  • Ustanova „Športski objekti Korčula“.

Članak 2.

Osnovica za obračun plaće određuje se u visini od 5.905,00 kn (bruto).

Članak 3.

Osnovica iz članka 2. ove Odluke primjenjivat će se na obračun plaće za mjesec siječanj 2021. godine.

 Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 3. Odluke o utvrđivanju plaća zaposlenicima ustanova u vlasništvu Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/15, 6/15, 15/18 i 9/20).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Komentiraj