Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš – uređenje komunalnog dijela Luke Kneže

Nositelj zahvata, Županijska lučka uprava Korčula, podnio je zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja komunalnog dijela luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Kneže.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja komunalnog dijela luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Kneže.

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.