Dopunski javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Korčule

Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07) propisao je obvezu Gradskog vijeća Grada Korčule da osnuje Savjet mladih. U tu svrhu Gradsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih, a ovo je drugi DOPUNSKI javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Korčule.

 

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 8/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2010. godine objavilo

(dopunski)
J A V N I    P O Z I V
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Korčule

I.

Ovim Javnim pozivom pozivaju se ovlašteni predlagatelji za prijave prijedloga za izbor:

  • dva  člana Savjeta mladih Grada Korčule iz reda školske populacije,
  • jednog člana Savjeta mladih Grada Korčule iz reda mladih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade.

II.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Korčule (u nastavku teksta: Savjet) iz točke I. ovog Javnog poziva imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Korčule.

III.

Kandidati za članove Savjeta mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Korčule u dobi od 15 (petnaest) do 29 (dvadesetdevet) godina života, a pripadaju određenoj populaciji iz točke I. ovog Javnog poziva.

IV.

Prijedlog kandidata za članove Savjeta podnosi se u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

  1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  2. podatke o kandidatu (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište),
  3. obrazloženje prijedloga.

Uz prijavu, predlagatelj je obvezan priložiti sljedeće isprave:

  1. kratki životopis kandidata (kojeg zasebno piše i potpisuje kandidat),
  2. program kandidata (kojeg zasebno piše i potpisuje kandidat),
  3. pisanu izjavu kandidata o svom pristanku na kandidaturu,
  4. uvjerenje MUP-a o prebivalištu kandidata, ne starije od 30 dana do dana objave Javnog poziva, ili presliku važeće osobne iskaznice kandidata,    
  5. izvadak iz registra udruga, odnosno izvadak iz sudskog registra, ne stariji od šest mjeseci do dana objave Javnog poziva.

Predlagatelj mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Ako prijedlog podnosi učeničko vijeće, onda se kao prijedlog podnosi zapisnik s sjednice učeničkog vijeća, koji treba sadržavati podatke iz stavka 1. ove točke (IV.), ovjeren imenom i prezimenom predsjednika učeničkog vijeća, uz supotpis ravnatelja škole ovjereno pečatom škole. Uz zapisnik se obvezno prilažu tražene isprave iz stavka 2. ove točke (IV.), osim izvatka iz registra udruga, odnosno sudskog registra.

V.

Prijedlozi s potrebnim ispravama se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva u »Slobodnoj Dalmaciji«, osobno ili preporučenom pošiljkom na sljedeću adresu: Grad Korčula, Gradsko vijeće-Odbor za izbor i imenovanje, 20160 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s naznakom: “Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih-dopunski izbori”.

VI.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

VII.

Protiv odluke Odbora za izbor i imenovanje o odbacivanju odnosno odbijanju prijedloga kandidata, koja se dostavlja ovlaštenom predlagatelju, može se izjaviti žalba Odboru za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća u roku od tri dana od dana dostave odluke o odbacivanju odnosno odbijanju prijedloga.

KLASA: 053-01/10-01/19                                                                    PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-19                                                         GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 28. prosincaa 2010.                                                  Lovro Krstulović, dr. stom., v.r.

Objavljeno 31. ožujka 2011.