Raspisani izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora

Raspisuju se izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule. Izbori ćese održati dana 3. srpnja 2011. godine, od 7.00 do 19.00 sati.

.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 013-03/11-01/02
URBROJ: 2138/01-02-11-1
Korčula, 30. svibnja 2011.

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 13. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 6/09) te članka 5. Odluke o izboru članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 2/02, 1/07 i 10/10), Gradonačelnik Grada Korčule donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora
na području Grada Korčule

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule, i to za:

  • Gradski kotar Sv. Antun – za izbor devet članova vijeća,
  • Gradski kotar Stari grad – za izbor devet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Medvinjak – za izbor pet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Žrnovo – za izbor sedam članova vijeća,
  • Mjesni odbor Žrnovo-Postrana – za izbor pet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Pupnat – za izbor pet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Kneže – za izbor pet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Račišće – za izbor pet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Čara – za izbor sedam članova vijeća.

Članak 2.

Izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule održat će se dana 3. srpnja 2011. godine, od 7.00 do 19.00 sati.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Grada Korčule«.

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.

URBROJ: 2138/01-02-11-1
Korčula, 30. svibnja 2011.