Izmjena javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Grada Korčule

U Javnom pozivu KLASA:340-05/15-01/02, URBROJ: 2138/01-05/1-15-01, od 10. rujna 2015. godine, mijenja se točka VI.

Temeljem članka 12. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/15), objavljuje se

I Z M J E N A

J A V N O G   P O Z I VA

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Grada Korčule

I.

U Javnom pozivu KLASA:340-05/15-01/02, URBROJ: 2138/01-05/1-15-01, od 10. rujna 2015. Godine, mijenja se točka VI. i sada glasi:

„Visina naknade za izdavanje dozvole za 2015. i 2016. godinu za jedno autotaksi vozilo, utvrđuje se u iznosu od 5.000,00 kn.

Naknada iz prethodnog stavka plaća se u pet obroka, svaki obrok po 1.000,00 kn, s tim da obroci dospijevaju:

  1. obrok – do 1.studenog 2015.,
  2. obrok – do 1.prosinca 2015.,
  3. obrok – do 1. lipnja 2016.,
  4. obrok – do 1. srpnja 2016.,
  5. obrok – do 1. kolovoza 2016.

Naknada se plaća na IBAN HR4023600001820400008, u korist: Proračun Grada Korčule, poziv na broj: 68- 5819 – OIB (platitelja), svrha: Naknada za dozvolu za vozilo reg. br………….(navesti registarski broj vozila s kojim s planira obavljati autotaksi prijevoz).“

II.

U Javnom pozivu, KLASA:340-05/15-01/02, URBROJ: 2138/01-05/1-15-01, od 10. rujna 2015. godine u točki VII. briše se točka 8.

III.

Sve ostale točke u Javnom pozivu, KLASA:340-05/15-01/02, URBROJ: 2138/01-05/1-15-01, od 10. rujna 2015. godine, ostaju nepromijenjene.

KLASA:340-05/15-01/02

URBROJ: 2138/01-05/1-15-2

Korčula,18. rujna 2015.