Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Prijedlog III. ID PPUG Korčule za javnu raspravu bio je na javnom uvidu od 27. rujna do 27. listopada 2022.

KLASA: 350-01/17-01/03
URBROJ: 2117-9-06/13-24-514
Korčula, 4. lipnja 2024.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23; dalje: Zakon), Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule kao nositelj izrade, zajedno sa stručnim izrađivačem Grgurević & partneri d.o.o., Čanićeva 6, HR-10000 Zagreb, izradio je

IZVJEŠĆE
o javnoj raspravi o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi je sljedeći:

 1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik.
 2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
 3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
 4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb.
 5. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i more, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik.
 6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.
 7. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb.
 8. HRVATSKE VODE, VGO za slivove Južnog Jadrana Split, Vukovarska 35, 21000 Split.
 9. HRVATSKE VODE, VGO Split – VGI Opuzen – “Neretva – Korčula”, Trg Opuzenske bojne 5, 20355 Opuzen.
 10. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV,10000 Zagreb.
 11. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb.
 12. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Nehajska 5, 10000 Zagreb.
 13. MUP – POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik.
 14. LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik.
 15. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka kapetanija Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37, 20000 Dubrovnik.
 16. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka kapetanija Dubrovnik – Ispostava Korčula, Obala Franje Tuđmana 1, 20260 Korčula.
 17. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb.
 18. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik.
 19. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica (UŠP) Split, Odjel za uređivanje šuma, Kralja Zvonimira 32/III, 21 000 Split.
 20. NPKLM VODOVOD d.o.o., Put svetog Luke b.b., 20 260 Korčula.
 21. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) d.o.o., DP Elektrojug Dubrovnik, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik.
 22. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) d.o.o., DP Elektrojug Dubrovnik – Pogonski ured Korčula, Strećica 16, 20260 Korčula.
 23. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb.
 24. HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb.
 25. HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Split – Tehnička ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik.
 26. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik.
 27. KTD „HOBER“ d.o.o., Hrvatske bratske zajednice 69/II , 20260 Korčula.
 28. HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO, Sektor aerodroma i zaštite zračnog prometa, Ulica Grada Vukovara 284, 10000 Zagreb.
 29. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik.
 30. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Korčula, Foša 1, 20260 Korčula.
 31. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik.
 32. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu, Ulica Zrinsko-Frankopanska 1, 20355 Opuzen.
 33. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KORČULE, Obala Dr. Franje Tuđmana 4, 20260 Korčula.
 34. ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KORČULA, Trg kralja Tomislava 24, 20260 Korčula.

Pored javnopravnih tijela koja su pozvana posebnom obavijesti o javnoj raspravi, o provedbi javne rasprave obaviještene su i susjedne jedinice lokalne samouprave kako slijedi:

 1. Općina Lumbarda, Lumbarda 493, 20263 Lumbarda;
 2. Općina Smokvica, Smokvica 80, 20271 Smokvica;
 3. Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić;
 4. Općina Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo

Prijedlog III. ID PPUG Korčule za javnu raspravu bio je na javnom uvidu od 27. rujna do 27. listopada 2022.g.

Javni uvid u Prijedlog III. ID PPUG Korčule za javnu raspravu omogućen je: u velikoj vijećnici Grada Korčule Trg Antuna i Stjepana Radića 1, HR-20260 Korčula, svakim radnim danom od 8.30 do 10.30 sati, na mrežnoj stranici Grada Korčule (www.korcula.hr) i u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Javno izlaganje o Prijedlogu III. ID PPUG Korčule za javnu raspravu održano je 29. rujna 2022. s početkom u 10.30 sati u kino sali Liburna, Obala korčulanskih brodograditelja bb u Korčuli. Nositelj izrade je o javnom izlaganju vodio Zapisnik koji je sastavni dio ovog Izvješća.

U roku navedenom u Objavi (27. listopada 2022.), mišljenja, prijedloge i primjedbe podnijelo je 87 podnositelja. Izvan roka dostavljena su 3 mišljenja. Preslike svih zaprimljenih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog III. ID PPUG Korčule za javnu raspravu sastavni su dio ovog Izvješća.

Sukladno članku 102. Zakona, odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradio je mišljenja, prijedloge i primjedbe te pripremio ovo Izvješće na način određen člankom 103. Zakona.

Cjelovito Izvješće možete preuzeti na poveznici.