Izvještaj o javnoj raspravi PRŠI Korčula

Grad Korčula proveo je javnu raspravu projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a. Javna rasprava bila je otvorena u razdoblju od 21.12.2022. do 31.01.2023.

Grad Korčula proveo je javnu raspravu projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a. Javna rasprava bila je otvorena u razdoblju od 21.12.2022. do 31.01.2023. Obavijest o pokretanju javne rasprave dostavljena je NOP-u, koji je tu informaciju objavio na mrežnim stranicama NOP-a (https://nop.hakom.hr/projekti/grad-korcula/129 ). Svi dokumenti za javnu raspravu postavljeni su na mrežne stranice Grada Korčule, što je obuhvaćalo:

  • upute za sve sudionike javne rasprave;
  • nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture s pripadajućim prilogom s podacima o adresama na području obuhvata projekta, kao podlogom za određivanje boja (mapiranje).

Do završetka javne rasprave svoje podatke, komentare i prijedloge vezane uz projekt dostavile su sljedeće zainteresirane strane, ujedno i operatori elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske:

  • Hrvatski telekom d.d., Roberta F. Mihanovića 9, Zagreb (HT);
  • VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb.
  • Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, Zagreb

Očitovanja Grada Korčule na podatke, komentare i prijedloge operatora koji su zaprimljeni u postupku javne rasprave projekta, zajedno s relevantnim zaključcima koji će biti ugrađeni u konačnu verziju PRŠI-ja, nalaze se na LINKU.